REKLAMACJE

1. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostawa rzeczy wolnych od wad stanowi obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).

2. Na oznaczone towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim lub producent tych towarów mogą udzielać gwarancji jakości. W takich przypadkach informacja o udzielonej gwarancji jakości zamieszczana jest na stronie internetowej Sklepu, a Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

4. W celu skorzystania ze świadczeń reklamacyjnych na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru oraz załączyć wskazany dokument do reklamowanego towaru (nie dotyczy Klientów będących konsumentami).

5. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim udziela gwarancji jakości na oznaczone, sprzedawane poprzez Sklep internetowy towary na okres dwóch lat , licząc od dnia zawarcia umowy.

6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim o wadzie bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

7. W ramach świadczeń gwarancyjnych, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim  zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad – według swojego uznania – wyłącznie jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących bezpośrednio w sprzedanym towarze, a ujawnią się w ciągu terminu gwarancji jakości wskazanego w pkt. 5 powyżej.

8. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia wady fizycznej, powstałej podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. Na skutek złożonej reklamacji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego potwierdzenie przyjęcia reklamacji wraz z numerem zgłoszenia. O dalszych krokach postępowania w przypadku zgłoszonej reklamacji Klient informowany jest na bieżąco przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim  za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przez wiadomości SMS. Powyższa procedura ułatwi skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

9. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim Klient winien przesłać zakwestionowany towar Sprzedającemu, wraz z dowodem zakupu na wskazany w potwierdzeniu przyjęciu reklamacji adres. Obowiązek dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu nie dotyczy Klienta będącego konsumentem.

10. Kupujący winien sporządzić i wprowadzić do formularza reklamacyjnego dokładny opisu wady objętej reklamacją.

11. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego bądź producenta towaru lub z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranego przewoźnika. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Powyższe dotyczy wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

12. Reklamacje rozpatrywane są przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w poniższych terminach: a) Pomyłki w cenie – w terminie 5 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji; b) Wszelkie pozostałe zgłoszenia reklamacyjne – w terminie 14 dni, licząc od dnia ich skutecznego zgłoszenia.

13. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

14. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

15. Klient może zgłosić Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

 

Druk reklamacyjny: